Mini64SE R6 годинник реального часу RTC та підключення LCD Nokia 5510

Доброго дня сьогодні ми займемося підключенням LCD Nokia 5510 до плати Mini64SE R6, а також налагодимо годинник реального часу.
100_9627

 

Main.c  Принцип роботи-на екран виводиться час, напис “Mini64SER6” , круг та квадрат. При натисканні одної кнопки інкриментуються години, другої кнопки хвилини, при натисканні третьої обнуляються секунди.

#include "stm32f10x.h" 
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_rtc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"

#include "main.h"
#include "lcd5510.h"

#define TIMER_PRESCALER		720
#define EXT_TIM_PULSE 	    150
#define TIM_PULSE		 50

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

extern unsigned char lcd8544_buff[84*6]; //buffer lcd

int ci,i;

int SysTickDelay; 
int IncDelay=100; 

char ch=0;

unsigned char bars[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
/*           Структура для збереження параметрів часу            */
typedef struct 
{
 unsigned char hour;   //часы	    
 unsigned char min;	  //хвилини  
 unsigned char sec;	  //секунди  
} RTC_Time;

RTC_Time Time;     //структура для работи з типом "час"
uint32_t tmp;      //допоміжна змінна

void SysTick_Handler(void) 
{ 
  if (SysTickDelay != 0) 
  { 
   SysTickDelay--; 
  } 
}

void Delay( unsigned int Val) 
{ 
  SysTickDelay = Val; 
  while (SysTickDelay != 0) {}; 
}
//********************************************************************************************
//function переривання, якє генерує RTC //
//********************************************************************************************
void RTC_IRQHandler(void)
{
//причина переривання - переповнення вхідного дільника (нова секунда)
if(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF)
{
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF; //скинути прапор (обов'язково!!!)
//виконуємо якісь дії
}

//причина переривання - збіг розрахункового та сигнального регістра
if(RTC->CRL & RTC_CRL_ALRF)
{
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_ALRF; //скинути прапор (обов'язково!!!)
//виконуємо якісь дії
}

//причина переривання - переповнення рахункового регістра
if(RTC->CRL & RTC_CRL_OWF)
{
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_OWF; //скинути прапор (обов'язково!!!)
//виконуємо якісь дії
}
/* if(GPIOC->IDR & GPIO_BSRR_BS8)
{ //Toggle every sec LED3
GPIOC->BRR=GPIO_BSRR_BS8;
}
else
{
GPIOC->BSRR=GPIO_BSRR_BS8;
}*/

}
//********************************************************************************************
//function init RTC                                //
//argument none                                       //
//result  1 - ініціалізація виконана; 0 - годинник вже були ініціалізовані        //
//********************************************************************************************
unsigned char RtcInit (void)
{
 //дозволити тактування модулів управління живленням і управлінням резервної областю
 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
 //дозволити доступ до області резервних даних
 PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
 //якщо годинник вимкнені - ініціалізувати їх
 if ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
 {
  //виконати скидання області резервних даних
  RCC->BDCR |= RCC_BDCR_BDRST;
  RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_BDRST;

  //вибрати джерелом тактових імпульсів зовнішній кварц 32768 і подати тактування
  RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE;

  RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF;
  RTC->PRLL = 0x7FFF;     //регістр поділу на 32768
  	RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF;

  //встановити біт дозволу роботи і дочекатися установки біта готовності
  RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON;
  while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON){}

  RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_CRL_RSF;
  while((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF){}

  return 1;
 }
 return 0;
}

//********************************************************************************************
//function перетворює "Час" в секунди (якшо 0->00:00:00)                //
//argument покажчик на структуру, що зберігає час для перетворення            //
//result  час у форматі "секунди"                            //
//********************************************************************************************
uint32_t TimeToRtc(RTC_Time *time )
{
 uint32_t result;
 result = (uint32_t)time->hour * 3600; //врахувати години
 result += (uint32_t)time->min * 60;  //хвилини
 result +=      time->sec;     //секунди

 return result;
}

//********************************************************************************************
//function перетворює "Час" в секунди (якшо 0->00:00:00)             //
//argument значення лічильника, покажчик на структуру "Час"                 //
//result  none                                       //
//********************************************************************************************
 void RtcToTime( uint32_t cnt, RTC_Time *time )
 {
  time->sec = cnt % 60;        //отримати секунди
  cnt /= 60;             //кількість хвилин
  time->min = cnt % 60;        //отримати хвилини
  cnt /= 60;             //кількість днів
  time->hour = cnt % 24;       //отримати години
 }

void PortInit(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;         //оголошуємо структуру

// Enable PORTB Periph clock
RCC_APB2PeriphClockCmd(LedBluePortRcc, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(LedYellowPortRcc, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(ButtonPortRcc, ENABLE);

	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (Button1Pin|Button2Pin|Button3Pin); // кнопки
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(ButtonPort, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LedBluePin; // Синій світлодіод
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(LedBluePort, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LedYellowPin; // Жовтий світлодіод
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(LedYellowPort, &GPIO_InitStructure);        
}

int main(void)
{

PortInit();

SysTick_Config(SystemCoreClock /1000);//1ms 

RtcInit ();

//RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; //дозволити конфігурування регістрів RTC
RTC->CRH = RTC_CRH_SECIE;//дозволити переривання від секундних імпульсів
//RTC->CRH = RTC_CRH_ALRIE;//дозволити переривання при збігу рахункового і сигнального регістра
//RTC->CRH = RTC_CRH_OWIE; //дозволити переривання при переповненні рахункового регістра
//RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; //вийти з режиму конфігурації

NVIC_EnableIRQ (RTC_IRQn);

//завантажити в структуру потрібний час
Time.hour= 12;
Time.min = 00;
Time.sec = 00;

tmp = TimeToRtc(&Time); //перетворити час в формат "зрозумілий" для RTC
RTC_SetCounter(tmp);  //записати час в рахунковий регістр RTC

LcdInit();

while(1) 
{
/*

		GPIO_SetBits(LedYellowPort, LedYellowPin);

  Delay(1000);

  GPIO_ResetBits(LedYellowPort, LedYellowPin);

  Delay( 1000);

*/
	tmp = RTC_GetCounter(); //прочитати час з RTC
	RtcToTime(tmp,&Time);  //перетворити в "людський" формат
		 if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_0)==0)
	 {
			Time.hour++;//Години +1
			tmp = TimeToRtc(&Time); //перетворити час в формат "зрозумілий" для RTC
			RTC_SetCounter(tmp);  //записати час в рахунковий регістр RTC
	 }

			if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_1)==0)
	 {
		 Time.min++;//Хвилини +1
			tmp = TimeToRtc(&Time); //перетворити час в формат "зрозумілий" для RTC
			RTC_SetCounter(tmp);  //записати час в рахунковий регістр RTC
	 }

			if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_2)==0)
	 {
		 Time.sec=0;//секунди=0
			tmp = TimeToRtc(&Time); //перетворити час в формат "зрозумілий" для RTC
			RTC_SetCounter(tmp);  //записати час в рахунковий регістр RTC
	 }

LcdDec(Time.hour, 2, 0, 0, 0);//виводимо години
LcdPutChar(14,1,':', 0);
LcdDec(Time.min, 2, 20, 0, 0);//виводимо хвилини
LcdPutChar(32,1,':', 0);
		LcdDec(Time.sec, 2, 38, 0, 0);//виводимо секунди
LcdPutStr(0,10,"MINI64SER6",0);//виводимо напис

		LcdRect(20,20,45,45,1);//виводимо квадрат
		LcdCircle(32,32,8);//виводимо круг

		LcdRefresh();//Оновити екран
Delay(1000);
LcdClearBuff();//Очистити буфер

}
}

Для роботи з виводами LCD

нам треба відредагувати файл lcd5510.h  в ньому зазначаються виводи плати Mini64SE R6 для керуванням екраном

#define LCD_PIN_ENABLE   #define LCD_PIN_ENABLE   GPIO_Pin_8
#define LCD_PIN_RESET    GPIO_Pin_9
#define LCD_PIN_COMMAND   GPIO_Pin_5
#define LCD_PIN_DATA    GPIO_Pin_6
#define LCD_PIN_CLOCK    GPIO_Pin_7

#define LCDPort GPIOB
#define LCDRcc RCC_APB2Periph_GPIOB

На цьому все чіпляю тут проект в Keil (його я вивчаю зараз для експирименту)Keil

4 коментарі Mini64SE R6 годинник реального часу RTC та підключення LCD Nokia 5510

 1. zlyt0n сказав:

  Прикольний “матрас”.
  Я тільки недавно зацінив переваги цієї “технології”.
  Ти брав його десь в нас чи замовляв з-за кордону?

 2. Андрій Гончаренко сказав:

  Дякую друже за цей допис.
  Розібрався з ALARM завдяки цій статті. Довго не виходило запустити будильник.
  Але як задаю в таймер 0 в ALARM 10 – все працює, а як щось таке в таймер 1419885900 а в будильник на 10 сек більше 1419885910, то по ALARM не спрацьовує. Не розумію чого.

Залишити відповідь